Privatumo politika


Ši privatumo politika („Politika“) skirta informuoti apie UAB EXCHANGELT, juridinio asmens kodas 302765361, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 24, LT-03224 Vilnius („Duomenų valdytojas“, „mes“) klientų, kitų su mūsų paslaugų teikimu susijusių asmenų, interneto svetainės lankytojų ir kandidatų į siūlomas darbo pozicijas bei mūsų partnerių asmens duomenų („Asmens duomenys“) tvarkymą. Duomenų valdytojas yra Lietuvos banko licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją bei licencijuotas valiutos keityklos operatorius.
Tvarkydami Asmens duomenis, Duomenų valdytojas vadovaujasi ne tik šia Politika, bet ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Nerenkame, nereikalaujame iš duomenų subjektų pateikti ir netvarkome tų duomenų, kurie nėra reikalingi. Asmens duomenys renkame tik tokia apimtimi, kiek tai būtina norint pasiekti Politikoje nurodytiems teisėtiems tikslams.
Tvarkydami asmens duomenis laikomės duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), be kita ko ir sąžiningumo, teisėtumo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo bei skaidrumo principų.
Ši Politika gali būti periodiškai atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama mūsų interneto svetainėje.

Iškilus bet kokiems su Asmens duomenų tvarkymu, apsauga, ar su šia Politika susijusiems klausimams, galite su mumis susisiekti el. paštu [email protected].

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ TEIKIMO, ASMENS TAPATYBĖS NUSTATYMO, PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLU


1.1. Teikdami savo klientams valiutos keitimo, mokėjimo ir su elektroniniais pinigais susijusias paslaugas bei tvarkydami savo klientų asmens duomenis, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymu, kitais taikytinais teisės aktais bei su klientais sudarytomis sutartimis ir (ar) susitarimais.
1.2. Be kita ko, asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant įgyvendinti ir kitus su paslaugų teikimu susijusius tikslus:
1.2.1. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimą;
1.2.2. įsiskolinimų mums administravimą;
1.2.3. ginčų sprendimą;
1.2.4. sutarčių sudarymą ir vykdymą su savo klientais ar partneriais;
1.2.5. kitų mūsų veiklai taikytinų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
1.3. Vadovaujantis Politikos 1.2 p. nurodytais tikslais, tvarkomi šie asmens duomenys:
1.3.1. asmens tapatybę patvirtinantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pan.);
1.3.2. kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.);

1.3.3. duomenys, kliento naudojami prisijungimui prie paskyros mūsų interneto svetainėje (kliento naudotojo ID, slaptažodis ir pan.);
1.3.4. duomenys apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis (pareigos atstovaujamoje bendrovėje ir pan.);
1.3.5. finansiniai duomenys (naudojantis mūsų paslaugomis sudarytų mokėjimo sandorių laikas, vertė, operacijų skaičius ir pan.);
1.3.6. mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų bei partnerių atstovų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai ir pan.;
1.3.7. kiti pateikti asmens duomenys ir (ar) duomenys, kurie yra būtini mūsų paslaugų teikimui.
1.4. Klientų asmens duomenys nuo sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos yra saugomi 10 metų, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai tokie duomenys privalo būti saugomi ilgesniais terminais.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS STATISTIKOS TIKSLU


2.1. Laikydamiesi mums, kaip elektroninių pinigų įstaigai, turinčiai ribotos veiklos licenciją, bei kaip valiutos keityklos operatoriui taikytinų teisės aktų reikalavimų, susijusių su ataskaitų teikimu Lietuvos bankui, galime tvarkyti Jūsų suteiktus duomenis statistiniais tikslais.

2.2. Šiuo tikslu asmens duomenys yra tvarkomi nepaliekant galimybės identifikuoti konkretų duomenų subjektą.
2.3. Klientų asmens duomenys statistikos tikslu yra saugomi 3 metus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai tokie duomenys privalo būti saugomi ilgesniais terminais.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU


3.1. Tiesioginė rinkodara – tai visa veikla, kurią vykdome mes, siūlydami klientams savo paslaugas el. paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis elektroninėmis priemonėmis. Klientui atsisakius duoti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi nebus.
3.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei mūsų klientas yra davęs tokiems veiksmams aiškų sutikimą. Sutikimas gali būti gaunamas tik tokiu būdu, kai aiškiai nurodoma, kad klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.3. Klientui suteikiama teisė atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali laisvai atšaukti duotą sutikimą bet kuriuo metu naudodamasis elektroniniu kanalu (mūsų interneto svetaine, ar mobiliąja programėle), skirtu kliento sąskaitos tvarkymui ir bendravimui su Bendrove, ar kreipdamiesi į mus el. paštu [email protected], ar pateikus informaciją apie sutikimo atšaukimą viename iš mūsų padalinių.
3.4. Duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos.
3.5. Mes, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d., taip pat galime tvarkyti esamų klientų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto bendrovės intereso pagrindu.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS JUMS PATEIKUS UŽKLAUSAS


4.1. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate susisiekdami su mumis el. paštu, telefonu, teikdami užklausas per socialinių tinklų paskyras ar bet kokiu kitu būdu, mes tvarkome teisėto intereso pagrindu, siekdami administruoti gautas užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, o esant poreikiui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti mūsų interesus.
4.2. Pateikiant užklausą prašome laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini siekiamam tikslui, t. y. užklausos išdėstymui.
4.3. Kartu su užklausa Jūsų pateikti asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 3 metų. Saugojimo laikotarpis gali priklausyti nuo mums pateikiamų asmens duomenų turinio ir pobūdžio, taip pat kitų aplinkybių. Jeigu tai yra būtina mūsų (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais – Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį.

5. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (CV, motyvacinį laišką ar pan.), kai atitinkamą informaciją pateikiate kandidatuodami į mūsų siūlomą darbo poziciją. Atitinkamų jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant atitinkamus duomenis.
5.2. Jūsų pateiktų duomenų saugojimo terminas priklauso nuo mūsų vykdomos atrankos į konkrečią darbo poziciją trukmės. Pasibaigus atitinkamai atrankai Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik tuo atveju, jeigu jūs dėl to išreikšite atskirą sutikimą.
5.3. Neskelbus atrankos iš Jūsų gauti asmens duomenys (CV, motyvacinis laiškas ar kiti duomenys) gali būti saugomi ir naudojami vėlesnių personalo atrankų metu iki 1 metų.
5.4. Siųsdami mums savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmens duomenis vykdomų ar ateityje vykdytinų atrankų panaudojimui, laikykitės bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikite perteklinės informacijos, kuri būtų nesusijusi su Jūsų kandidatūra.

6. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI


6.1. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mes galime slapukų ir (ar) kitų analogiškų technologinių sprendimų pagalba tvarkyti Jūsų IP adresą bei kitus Jūsų suteikiamus tinklo duomenis.
6.2. Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), perkeliamos į jūsų įrenginį (kompiuterį, telefoną ar pan.) Jūsų pirmo apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu, skirtos padidinti svetainės funkcionalumą ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
6.3. Slapukų dėka mūsų interneto svetainė gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas ir kitus veiksmus, atliekamus mūsų interneto svetainėje.
6.4. Mūsų interneto svetainėje yra naudojami šie slapukai: paspausti nuorodą

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI


7.1. Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami jūsų asmens duomenys. Atitinkamiems paslaugų teikėjams jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

7.2. Jūsų asmens duomenis galime teikti ir šiems duomenų gavėjams:
7.2.1. valstybės institucijoms ir registrams,
7.2.2. teismams, antstoliams, notarams, teisėsaugos institucijoms ir pan.,
7.2.3. kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.
7.3. Visada dedame protingas pastangas užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar naudojami neteisėtai.

8. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS


8.1. Jūs, kaip duomenų subjektai, turite šias teises:
8.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė žinoti ir susipažinti). Siekdami užtikrinti teises žinoti bei būtiną asmens duomenų tvarkymo sąžiningumo ir skaidrumo užtikrinimą, įsipareigojame duomenų gavimo metu duomenų subjektui pateikti visą toliau išvardintą informaciją:
8.1.1.1. duomenis apie asmens duomenų valdytojo tapatybę (oficialų juridinio asmens pavadinimą bei juridinio asmens kodą),  
8.1.1.2. asmens duomenų valdytojo kontaktinę informaciją (buveinės adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą); 
8.1.1.3. duomenų tvarkymo tikslą, dėl kurio tvarkomi asmens duomenys; 
8.1.1.4. duomenų tvarkymo teisinį pagrindą; 
8.1.1.5. kai asmens duomenys tvarkomi teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais, nurodomi teisėti interesai; 
8.1.1.6. kai asmens duomenys perduodami asmens duomenų gavėjams, nurodomi gavėjai arba jų kategorijos; 
8.1.1.7. asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; 
8.1.1.8. apie teisę prašyti, kad mums būtų leidžiama susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą bei teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi taip  pat teisę į duomenų perkėlimą; 
8.1.1.9. apie teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimo grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; 
8.1.1.10. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 
8.1.1.11. apie tai ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytais reikalavimas ar reikalavimas kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir informaciją apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes. 
8.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis (teisė ištaisyti). Jeigu duomenų subjektas mano, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į mus, o mes nedelsdami duomenis patikriname ir duomenų subjekto prašymu ištaisome neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (ar) sustabdome tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir kreipiasi į mus, mes nedelsdami, neatlygintinai patikriname duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir, duomenų subjekto rašytiniu prašymu, sunaikiname neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus duomenis ar sustabdome tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Sustabdžius duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami duomenys saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais duomenimis gali būti atliekami tik: 
8.1.2.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti; 
8.1.2.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo duomenis; 
8.1.2.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus. 
8.1.3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam). Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad mes nedelsdami ištrintumėme su juo susijusius asmens duomenis, kai yra viena iš toliau esančių priežasčių: 
8.1.3.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 
8.1.3.2. asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; 
8.1.3.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; 
8.1.3.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 
8.1.3.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis ES arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės; 
8.1.3.6. asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.  Esant bent vienai iš 8.1.3.1 – 8.1.3.6 p. nurodytų aplinkybių bei patvirtinus asmens duomenų subjekto tapatybę, mes nedelsiant, bet nevėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo įgyvendinti teisę būti pamirštam prašymo gavimo dienos, įgyvendiname šią duomenų subjekto teisę. 
8.1.4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti). Duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai: 
8.1.4.1. asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti asmens duomenų tikslumą; 
8.1.4.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; 
8.1.4.3. mums nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 
8.1.4.4. duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis. 
Asmens duomenų subjektas gali apriboti asmens duomenų tvarkymą tik esant bent vienai iš 8.1.4.1 – 8.1.4.4 p. nurodytų aplinkybių, bei patvirtinęs savo tapatybę. Apribojus asmens duomenų tvarkymą mes galime atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) tik gavusi išankstinį asmens duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių. Be kita ko, mes informuojame duomenų subjektą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, prieš panaikindama duomenų tvarkymo apribojimą. 
8.1.5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (teisė perkelti). Tais atvejais, kai duomenų subjektas mums pateikė duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, duomenų subjektas turi teisę gauti šiuos duomenis ir turi teisę reikalauti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Mes neturime teisės sudaryti tam kliūčių, kai: 
8.1.5.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba būtinumu tvarkyti vykdant sutartį; ir 
8.1.5.2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 
Esant 8.1.5.1 – 8.1.5.2 p. nurodytoms aplinkybėms ir nustačius asmens duomenų subjekto tapatybę asmens duomenys yra persiunčiami tiesiogiai kitam asmens duomenų valdytojui, tačiau tik tada, kai asmens duomenų subjektas nurodo naujojo asmens duomenų valdytojo kontaktu bei asmens duomenų persiuntimas yra techniškai įmanomas. Nesant bent vienai iš 8.1.5.1 – 8.1.5.2 p. p. išvardintų aplinkybių asmens duomenys yra perduodami pačiam asmens duomenų subjektui, įrašius juos į patvarią laikmeną.
Asmens duomenų perkėlimo teisės įgyvendinimas negali pažeisti ar daryti poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.  
Už duomenų subjekto teisių įgyvendinimą atsakingi visi Bendrovės darbuotojai jų kompetencijos ribose. 
8.1.6. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu (teisė nesutikti). Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, ir mes nebetvarkome asmens duomenų kai: 
8.1.6.1. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 
8.1.6.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų. 
Mums įrodžius, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, asmens duomenys toliau yra tvarkomi. 
Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs tu tokia tiesiogine rinkodara. 
Duomenų subjektas apie šią teisę aiškiai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su duomenų subjektu, ir ši informacija pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos. 
8.2. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, galite nedelsiant susisiekti su mumis (el. paštu [email protected]), paštu (siunčiant laišką adresu J. Basanavičiaus g. 24, LT-03224 Vilnius, arba atvykus pas mus į padalinį. Jūsų prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:
8.2.1. prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas; 
8.2.2. prašyme turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys, iš kurių galėtume aiškiai nustatyti jūsų tapatybę; 
8.2.3. prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią iš 8.1 p. nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti; 
8.2.4. jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašyme turite nurodyti atstovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. 
Už jūsų prašymų vykdymą atsakingas mūsų darbuotojas, esant visoms atitinkamoms jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, informuos jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus jūsų prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų asmenų pateiktų prašymų skaičių. Tokiu atveju per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8.3. Teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, vadovaujantis inspekcijos nustatytomis skundų pateikimo bei nagrinėjimo procedūromis, pateiktomis jos oficialioje interneto svetainėje.